top of page

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou zajišťovány výchovným poradcem, školním metodikem prevence a jejich konzultačním týmem složeným z pedagogů školy.

 

Koncepce poradenských služeb ve škole

Za poskytování poradenských služeb odpovídá ředitelka školy. Ředitelka školy zodpovídá také za vytvoření preventivního programu školy, dále se podílí na zajištění výchovného poradenství.
Školské poradenské pracoviště úzce spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum) v regionu.

Tým ŠPP pro školní rok 2019/2020 je tvořen výchovným poradcem, školním metodikem prevence, asistenty pedagoga, třídní učitelkou II. třídy. Všichni členové poradenského týmu vycházejí při své práci ze znalosti prostředí a atmosféry školy.

 

S veškerými informacemi poskytnutými v rámci činnosti ŠPP je nakládáno v souladu se zákonem č.110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Práce s informacemi a daty o žácích se řídí také vyhláškou č. 197/2016, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb, o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních v platném znění.

 

Školní poradenské pracoviště poskytuje bezplatné poradenské a konzultační služby žákům, jejich rodičům a pedagogům. Snaží se pomáhat jim při zvládání a řešení výchovných, vztahových a výukových potíží.

 

 

Hlavní cíle ŠPP:

 • přiblížení poradenských služeb poskytovaných ve škole žákům, rodičům i pedagogům

 • zkvalitnění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, metodická pomoc a příprava podmínek pro úspěšnou integraci těchto dětí

 • prevence sociálně-patologických jevů (závislosti, agresivita, šikana, rasismus, sexuální výchova atd.)

 • vytvoření systému včasného odhalování problémových projevů chování ve školách

 • průběžná a dlouhodobá péče o děti ohrožených školním neúspěchem

 • posílení průběžné a dlouhodobé péče o nadané žáky

 • prohloubení spolupráce s ostatními poradenskými zařízeními

 

 

Zaměření poradenských služeb ve škole

 • poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

 • sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření

 • prevence školní neúspěšnosti

 • kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění

 • podpora vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami

 • podpora vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných

 • průběžná a dlouhodobá péče o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole a školském zařízení

 

 

Standartní činnosti výchovného poradce

 • příprava podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, příprava návrhů na další péči o tyto žáky, spolupráce na vypracovávání PLPP, IVP (individuální vzdělávací plán)

 • evidence žáků se specifickými vývojovými poruchami, spolupráce s TU

 • spolupráce při řešení výchovných problémů, svolávání výchovných komisí pro jednání s rodiči

 • zajišťuje agendu spojenou s přijímacím řízením žáků na víceletá gymnázia

 

 

Standartní činnosti metodika prevence

 • vypracování a kontrola realizace minimálního preventivního programu (MPP) na škole

 • prevence sociálně-patologických jevů na škole (šikana, problematika návykových látek, sociálně nežádoucího chování…)

 • koordinace preventivních aktivit v oblasti prevence zneužívání návykových látek

 • koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence sociálně patologických jevů, s metodikem preventivních aktivit v pedagogicko-psychologické poradně a s odbornými pracovišti (poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými, a dalšími zařízeními a institucemi), které působí v oblasti prevence sociálně patologických jevů

 • kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu sociálně patologických jevů

 • shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence sociálně patologických jevů a zajištění těchto zpráv a informací v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů

 • zajišťování a předávání odborných informací o problematice sociálně patologických jevů, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogům školy

 

 

Časová dostupnost poradenských služeb

Každý z poradenských pracovníků školy má pevně stanoveny konzultační hodiny pro žáky, učitele a rodiče. Ve svých konzultačních hodinách je poradenský pracovník pro uvedenou cílovou skupinu dostupný v prostorách, které jsou vyhrazeny pro poskytování poradenských služeb. Denní doba poskytování poradenské služby se řídí charakterem této sužby a potřebami žáků, rodičů a učitelů.

 

Mgr. Jovanka Rybová (výchovný poradce, školní metodik prevence) - Pondělí 13:00 - 14:00

 

Mgr. Monika Lopraisová (asistent pedagoga) - Úterý 11:30 - 12:10

 

Mgr. Martina Kůřilová (třídní učitelka II. ročník) - Středa 13:00 - 14:00 

bottom of page