top of page

Školská rada

V souladu s ustanovením § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, byla ke dni 1. září 2005 na naší škole ustanovena Školská rada. Zřizovací listinu vydal Městský úřad Kyjov dne 31. srpna 2005.

 

Školská rada je orgánem školy, umožňujícím zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Školská rada má 3 členy ( třetinu školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci žáků a třetinu pedagogičtí pracovníci školy).

Ve své činnosti se školská rada řídí § 167 a § 168 školského zákona a jednacím řádem školské rady.

 

 

 

Volenými členy ŠR jsou :

 

z řad rodičů: paní Radana Fúsková

                                                                                        

zástupce zřizovatele: Daniel Čmelík

 

z řad ped. prac.: Mgr. Martina Kůřilová, učitelka ZŠ

 

Dne 21. 9. 2016 byla předsedkyní školské rady zvolena Mgr. Martina Kůřilová

 

bottom of page