top of page

Přijetí k základnímu vzdělávání ve školním roce 2021/2022

12. srpna 2021

Přijetí k základnímu vzdělávání ve školním roce 2021/2022

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Kyjov-Bohuslavice, příspěvková organizace města Kyjova podle ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění rozhodla takto:

Žáci s registračními čísly:

4/2021/ZŠ

5/2021/ZŠ

7/2021/ZŠ

8/2021/ZŠ

9/2021/ZŠ

10/2021/ZŠ

13/2021/ZŠ

14/2021/ZŠ

15/2021/ZŠ

jsou přijati od školního roku 2020/2021 k základnímu vzdělávání

v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Kyjov - Bohuslavice, příspěvková organizace města Kyjova.


 

Registrační čísla dětí s žádostí o odklad školní docházky:

6/2021/ZŠ


 

Odůvodnění:

Řízení o přijetí k základnímu vzdělávání bylo zahájeno na základě žádosti účastníka řízení, kterou podal v řádném termínu prostřednictvím svého zákonného zástupce.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho zveřejnění na vstupních dveřích a webových stránkách školy. Odvolání se podává u ředitelky základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Kyjov - Bohuslavice, příspěvková organizace města Kyjova a rozhoduje o něm Krajský úřad Jihomoravského kraje.

Rozhodnutí o přijetí si mohou zákonní zástupci vyzvednout ve škole od 22. dubna 2021, vždy od 8.00 do 14.30 hodin.V Bohuslavicích 21. 4. 2021

Mgr. Jovanka Rybová

ředitelka školy


bottom of page