top of page

Zápis do první třídy

26. března 2023

Zápis do první třídy

Vážení rodiče budoucích prvňáčků!

Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2023/2024

Zápis se koná podle § 36, 37 a 46 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon).


Na základě § 3a odst. 7 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění, zveřejňujeme informace k organizaci a průběhu zápisu žáků.


Termín zápisu: 18. - 19. dubna 2023 od 14:00 do 17:00 hodin


K zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2023/2024 se zapíší děti, které dovrší šestý rok věku nejpozději do 31. 8. 2023, tzn. děti narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 a dále děti, kterým byl při zápisu v roce 2022 povolen odklad školní docházky o jeden rok. Předčasný nástup k plnění školní docházky: Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, které k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Podklady:

a) žádost o přijetí

- Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (v záložce úřední deska/dokumenty/žádosti ZŠ)

- Rodný list dítěte

- Občanský průkaz zákonného zástupce

b) odklad povinné školní docházky

- Žádost o odklad PŠD (v záložce úřední deska/dokumenty/žádosti ZŠ)

- Rodný list dítěte

- Vyjádření PPP/SPC + odborného lékaře nebo klinického psychologa

Formulář můžete vyplnit až přímo ve škole.


ZPŮSOB PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ:

podle §37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:


a) Osobně

- osobní účast zákonného zástupce s dítětem v konkrétním termínu

b) Poštou

- vyplnit všechny podklady

- přiložit kopii rodného listu dítěte

- poslat poštou na adresu školy:

Základní škola a Mateřská škola Kyjov-Bohuslavice

Bohuslavice 4177

696 55 Kyjov


c) Datovou schránkou

- poslat všechny vyplněné podklady

- přiložit scan (foto) rodného listu dítěte do datové schránky školy: 3z2met

d) E-mail s elektronickým podpisem

- poslat všechny vyplněné podklady opatřené elektronickým podpisem a scan (foto) rodného listu dítěte na e-mail: zskyjov.bohuslavice@seznam.cz

O přijetí žáka bude rozhodnuto ve správním řízení. Informace budou zveřejněny nejpozději 25. dubna 2023 zveřejněním seznamu s registračními čísly na dveřích školy a webových stránkách.


Mgr. Jovanka Rybová, ředitelka školyPlakát - zápis do ZŠ - 2023
.pdf
Download PDF • 652KB

bottom of page