top of page

Změna výše úplaty za předškolní vzdělávání od 1. 9. 2023

30. května 2023

Změna výše úplaty za předškolní vzdělávání od 1. 9. 2023

Stanovení výše úplaty na období od školního roku 2023/2024

V souladu s § 123 odst. 4 školského zákona výši úplaty za předškolní vzdělávání stanoví v případě mateřských škol zřízených státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí ředitelka mateřské školy.

Úplata za předškolní vzdělávání se stanoví jako úplata měsíční, a to na období školního roku (§ 6 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb., v platném znění). Ředitelka mateřské školy takto stanovenou úplatu zveřejní na přístupném místě ve škole nejpozději 30. června předcházejícího školního roku.

Při stanovení výše úplaty je ředitel mateřské školy limitován 50 % skutečných průměrných měsíčních neinvestičních nákladů právnické osoby vykonávající činnost mateřské školy, které připadají na předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole, popřípadě dítěte v příslušném druhu provozu mateřské školy, v uplynulém kalendářním roce (§ 6 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., v platném znění).

V souladu s legislativou stanoví ředitelka školy úplatu následovně:

  • Úplata za předškolní vzdělávání při pravidelné docházce je ve všech mateřských školách v Kyjově stejná a činí 510 Kč/měsíc.

  • Děti, které navštěvují MŠ poslední rok před vstupem do ZŠ a děti s odkladem povinné školní docházky, školné nehradí. Jde o povinné předškolní vzdělávání.

  • Při pravidelné polodenní docházce dítěte do MŠ na 4 hodiny denně bude školné sníženo o 1/3 z celkové částky.

  • Způsob docházky si zákonní zástupci dítěte dohodnou s ředitelkou školy. 


V Kyjově dne 30. května 2023

Mgr. Jovanka Rybová, ředitelka školy

bottom of page