top of page

GDPR

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení GDPR“)

 

Základní škola a Mateřská škola Kyjov – Bohuslavice, příspěvková organizace města Kyjova, Bohuslavice č. 4177, 696 55 Kyjov, okres Hodonín, IČO: 70 98 23 09

 

jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje především pro splnění právní povinnosti, pro splnění smlouvy, pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, pro účely oprávněných zájmů správce nebo se souhlasem subjektu, jehož údaje se zpracovávají. Osobní údaje zpracovávané z uvedených titulů jsou předávány příslušným orgánům, úřadům či institucím v případech, kdy tak ukládá zvláštní zákon.

 

Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů.

 

 

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem.

 

 

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte právo:

  • požadovat informaci o zpracování Vašich osobních údajů,

  • požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům (čl. 15 nařízení GDPR),

  • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše zpracovávané osobní údaje jsou nepřesné),

  • požadovat vymazání Vašich osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich zpracování (právo na výmaz není právem absolutním, bude postupováno dle čl. 17 nařízení GDPR),

  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů (čl. 21 nařízení GDPR),

  • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl/a, v případě, kdy jsou údaje zpracovávány automatizovaně a ke zpracování dochází na základě souhlasu,

  • pokud je zpracování Vašich osobních údajů podmíněno Vašim předchozím souhlasem, máte právo souhlas odvolat (tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním),

  • podat stížnost u dozorového orgánu, tj. na Úřad pro ochranu osobních údajů, adresa:  Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, telefon: +420 234 665 111 (ústředna), fax: +420 234 665 444, elektronická podatelna: posta@uoou.cz; datová schránka: qkbaa2n, webové stránky: https://www.uoou.cz

 

 

K uplatnění Vašich práv v oblasti osobních údajů je možné obracet se prostřednictvím:

datové schránky ID: 3z2metd

emailem – zskyjov.bohuslavice@seznam.cz

nebo poštou na adrese ZŠ a MŠ Kyjov – Bohuslavice, příspěvková organizace města Kyjova, Bohuslavice 4177, 696 55 Kyjov.

 

Součástí přijetí žádosti je ověření totožnosti žadatele. Toto ověření žadatele je nezbytné pro ochranu osobních dat žadatele proti neoprávněnému zpřístupnění osobních informací. Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu 
s příslušnými ustanoveními nařízení GDPR, tj. v termínu nejpozději do 1 měsíce od podání písemné žádosti, ve výjimečných případech do 2 měsíců.

 

V souladu s nařízením GDPR byl jmenován pověřenec pro ochranu osobních údajů, který provádí nezávislou kontrolní funkci ohledně záležitostí týkajících se zpracování osobních údajů a slouží také jako kontaktní místo pro subjekty údajů. Jmenovaným pověřencem pro ochranu osobních údajů je: Město Kyjov, Masarykovo nám. 30/1, 697 01 Kyjov (určená osoba - Bc. Eva Julínková), telefon: 518 697 448, email: poverenec@mukyjov.cz

 

 

Pro zajištění vedení dokumentace školy, v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovává škola o žácích následující typy údajů:

 

jméno a příjmení;

 

rodné číslo (popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti, žákovi nebo studentovi přiděleno);

 

státní občanství;

 

místo narození;

 

místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li

dítě, žák nebo student na území České republiky;

 

údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání;

 

datum zahájení vzdělávání ve škole;

 

údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole;

 

vyučovací jazyk;

 

údaje o znevýhodnění žáka;

 

údaje o mimořádném nadání žáka;

 

údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných žákovi školou, a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení;

 

údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání;

 

datum ukončení vzdělávání ve škole.

GDPR_iWorkGlobal-1.jpeg
bottom of page