top of page

O nás

Základní škola a Mateřská škola Kyjov - Bohuslavice, příspěvková organizace města Kyjova, zajišťuje předškolní vzdělávání dětem od 3 do 6 let a poskytuje vzdělání žákům 1. stupně ZŠ. Jako právní subjekt funguje naše zařízení od 1. 1. 2003. Historie budovy školy v Bohuslavicích sahá až do roku 1878, a to v záznamech ve školní kronice. Škola v obci však byla založena, dle historických pramenů, už snad někdy kolem roku 1770.

29.jpg

Mateřská škola

Mateřská škola je jednotřídní, s kapacitou 25 dětí, sídlí v samostatné budově, vzdálené od budovy ZŠ cca 200 m.

Tato třída je rozdělena na dvě části – hernu a třídu. Ve třídě jsou společně s hračkami, které jsou uloženy ve skříních, a s úložným prostorem pro výtvarné potřeby, také stolečky a židličky. Tato část se využívá i jako jídelna. V prostoru celé herny se nachází koberec, po jehož obvodu jsou umístěny skříňky nebo boxy s hračkami. Na jedné straně herny je zakomponován velký domek, kde jsou uskladněny lůžkoviny a lehátka. V prostoru sociálních zařízení se nacházejí 4 dětské záchodky a jeden dětský pisoár a šest umyvadel.

 

Prostory školní zahrady jsou velmi rozlehlé. Školní zahrada má nerovný terén, nacházejí se zde prolézačky, skluzavka, houpačka s pískovištěm. Na školní zahradě se nachází také altánek s možností posezení a venkovní tabulí. Pro úklid hraček na zahradě využíváme dřevěného domku. Část zahrady je také vydlážděná. K prostorám zahrady patří také rozlehlý ovocný sad.

Nespornou výhodou integrovaného zařízení je i možnost častého setkávání dětí MŠ se žáky ZŠ. Tento kontakt pak usnadňuje přechod dětí z MŠ do ZŠ. Rodinné prostředí a přátelská atmosféra přispívají k eliminaci problémů jako je stres a obavy ze školního neúspěchu. Jsme otevřeni všem, jsme připraveni být dobrými průvodci vzdělávacího procesu. 

Mateřská škola

Základní škola

Základní škola sídlí v samostatné budově, jejíž součástí je tělocvična a učebna pro interaktivní výuku. Je organizována jako malotřídní škola o dvou třídách s 1. až 5. postupným ročníkem. V jedné třídě se vyučují žáci 1. a 2. ročníku a ve druhé třídě žáci 3. až 5. ročníku. Tomu musí být přizpůsobena výuka častým střídáním přímé práce s dětmi se samostatnou prací žáků jednotlivých ročníků. To klade samozřejmě zvýšené nároky na přípravu učitelů i schopnost žáků samostatně pracovat. Naproti tomu výhodou malotřídních škol je, vzhledem k menšímu počtu žáků ve třídách, možnost využívání individuálního přístupu k žákům, jakož i neustálý kontakt učitelů se žáky i v době mimo vyučování.
 
Naši žáci se zapojují do prací v mnoha zájmových útvarech, které pro ně škola zdarma organizuje a kde se pod vedením pedagogů učí různým dovednostem, sportují, připravují různá vystoupení pro veřejnost (kroužek Keramiky, Klub zábavné logiky a deskových her, Doučování pro žáky hrazené z Národního plánu obnovy apod.). V prostředí naší malé školy se nám daří úspěšně předcházet sociálně patologickým jevům jako je šikana, kouření, požívání alkoholu, omamných látek, apod. Žáci se ve třídách se spojenými ročníky učí vzájemné pomoci a ohleduplnosti k mladším žákům.

Základní škola

Naše vize

Jako pilotní škola Národního pedagogického institutu České republiky (projekt PPUČ) tušíme, jak se bude měnit vzdělávání během několika let. Důraz ve vzdělávání má být kladen na rozvoj gramotností – čtenářské, matematické a digitální.

 Pro rozvoj čtenářské gramotnosti učíme žáky pracovat s různými formami textu – pozvánky, grafy, letáky – vyhledávají z nich podstatné informace důležité k vyřešení stanovených otázek. Během svého života se setkáváme s různými texty, mnozí máme problémy s vyplněním úředních dokumentů. To se snažíme u našich žáků odbourat. Chceme, aby tiskopisy nebo smlouvy nebyly pro ně noční můrou.

K rozvoji matematické gramotnosti využíváme prvků Hejného matematiky. Komu z nás se ve škole líbilo, že se slovní úlohy musely řešit pouze jediným způsobem? Hejného matematika umožňuje, aby si každý žák našel vlastní cestu k výsledku. Přece nejsme naprogramovaní roboti, ale osobnosti. A každá osobnost přemýšlí nad stanoveným problémem jinak.

A kolik sloupečků s různými matematickými operacemi jsme museli vypočítat? A k čemu? Kalkulačku máme v každém telefonu. Důležitější je si spočítat, zda mám dostatek peněz k nákupu, zda si můžu vzít půjčku, zda si můžu dovolit dovolenou tam či onde. A takovými úkoly rozvíjíme u žáků matematickou gramotnost.

V době, kdy každý z nás má mobil, tablet, notebook, vedeme žáky k tomu, aby z internetu získávali informace, aby přemýšleli nad tím, zda nalezený text dává smysl, aby byli kritičtí ke čtenému textu. Nemůžeme přeci znát všechny informace světa, ale měli bychom vědět, kde si je najít a hlavně jak s nimi naložit. Digitální technologie využíváme jako prostředek výuky a hledání nových poznatků.

V současnosti nastává posun v tom, že již není nejdůležitější povinností školy naučit žáky všechny řeky světa nebo periodickou soustavu prvků. Klíčem k porozumění budoucímu světu jsou schopnosti učit se, být tvůrčí, otevřený, umět spolupracovat s ostatními či uvažovat v souvislostech. Gramotnosti se nejlépe rozvíjí samostatnou činností dětí. Vytváříme proto prostor, kde děti mohou projevit iniciativu, tvořivost, odpovědnost a upevnit sebedůvěru. Jsme průvodci na cestě vzděláváním a partnerem, který rád pomůže. Igor Hnízdo není naším vzorem. Jsme tu pro děti.

bottom of page