top of page

O nás

Základní škola a Mateřská škola Kyjov - Bohuslavice, příspěvková organizace města Kyjova, zajišťuje předškolní vzdělávání dětem od 3 do 6 let a poskytuje vzdělání žákům 1. stupně ZŠ. Jako právní subjekt funguje naše zařízení od 1. 1. 2003. Historie budovy školy v Bohuslavicích sahá až do roku 1878, a to v záznamech ve školní kronice. Škola v obci však byla založena, dle historických pramenů, už snad někdy kolem roku 1770.

29.jpg

Mateřská škola

Mateřská škola je jednotřídní, s kapacitou 25 dětí, sídlí v samostatné budově, vzdálené od budovy ZŠ cca 200 m.

Tato třída je rozdělena na dvě části – hernu a třídu. Ve třídě jsou společně s hračkami, které jsou uloženy ve skříních, a s úložným prostorem pro výtvarné potřeby, také stolečky a židličky. Tato část se využívá i jako jídelna. V prostoru celé herny se nachází koberec, po jehož obvodu jsou umístěny skříňky nebo boxy s hračkami. Na jedné straně herny je zakomponován velký domek, kde jsou uskladněny lůžkoviny a lehátka. V prostoru sociálních zařízení se nacházejí 4 dětské záchodky a jeden dětský pisoár a šest umyvadel.

 

Prostory školní zahrady jsou velmi rozlehlé. Školní zahrada má nerovný terén, nacházejí se zde prolézačky, skluzavka, houpačka s pískovištěm. Na školní zahradě se nachází také altánek s možností posezení a venkovní tabulí. Pro úklid hraček na zahradě využíváme dřevěného domku. Část zahrady je také vydlážděná. K prostorám zahrady patří také rozlehlý ovocný sad.

Nespornou výhodou integrovaného zařízení je i možnost častého setkávání dětí MŠ se žáky ZŠ. Tento kontakt pak usnadňuje přechod dětí z MŠ do ZŠ. Rodinné prostředí a přátelská atmosféra přispívají k eliminaci problémů jako je stres a obavy ze školního neúspěchu. Jsme otevřeni všem, jsme připraveni být dobrými průvodci vzdělávacího procesu. 

Mateřská škola

Základní škola

Základní škola sídlí v samostatné budově, jejíž součástí je tělocvična a učebna pro interaktivní výuku. Je organizována jako malotřídní škola o dvou třídách s 1. až 5. postupným ročníkem. V jedné třídě se vyučují žáci 1. a 2. ročníku a ve druhé třídě žáci 3. až 5. ročníku. Tomu musí být přizpůsobena výuka častým střídáním přímé práce s dětmi se samostatnou prací žáků jednotlivých ročníků. To klade samozřejmě zvýšené nároky na přípravu učitelů i schopnost žáků samostatně pracovat. Naproti tomu výhodou malotřídních škol je, vzhledem k menšímu počtu žáků ve třídách, možnost využívání individuálního přístupu k žákům, jakož i neustálý kontakt učitelů se žáky i v době mimo vyučování.
 
Naši žáci se zapojují do prací v mnoha zájmových útvarech, které pro ně škola zdarma organizuje a kde se pod vedením pedagogů učí různým dovednostem, sportují, připravují různá vystoupení pro veřejnost (kroužek Keramiky, Klub zábavné logiky a deskových her, Doučování pro žáky hrazené z Národního plánu obnovy apod.). V prostředí naší malé školy se nám daří úspěšně předcházet sociálně patologickým jevům jako je šikana, kouření, požívání alkoholu, omamných látek, apod. Žáci se ve třídách se spojenými ročníky učí vzájemné pomoci a ohleduplnosti k mladším žákům.

Základní škola

Naše vize

Chceme patřit mezi školy, které se učí plně rozvíjet každé dítě. Mezi školy, do kterých se těší žáci, učitelé i rodiče.

 

Pokud chceme hledat cesty k dobrému výsledku v jakékoliv oblasti, musíme si nejprve vyjasnit „ideální stav“, tedy pomyslný cíl, od kterého můžeme odvozovat, v jaké oblasti a co schází, co je příčinou problémů nebo tvoří překážky. Jestliže pojmenováváme ideál, znamená to, že jsme si vědomi jisté nedosažitelnosti daného cíle ve všech ohledech přesně a důsledně. Stanovujeme-li ideál, dáváme něčemu hodnotu a podklad pro shodu na cílech. Vyjadřujeme, co jsou preferované hodnoty, postoje a postupy, a také jaké podmínky jsou potřebné pro profesionální práci každého pedagoga.

„PRŮMĚRNÝ UČITEL VYPRÁVÍ. DOBRÝ UČITEL VYSVĚTLUJE. VÝBORNÝ UČITEL UKAZUJE. NEJLEPŠÍ UČITEL INSPIRUJE.“                            - CH. F. BROWNE

C = Cíl 

Každá cesta má mít cíl. A cílem může být i samotná cesta.  Původní role a postavení formálního vzdělávání se mění. Rychlost technologických, hospodářských, sociálních, kulturních, ale i environmentálních změn je bezprecedentní. Navíc lze očekávat, že se tempo proměn bude i nadále zvyšovat. Mění se soubory dovedností, které jsou pro tradiční i nová povolání potřebné. Na tyto změny je nutné reagovat. Proto chceme, aby každý žák získal potřebu dále se vzdělávat, dozvídat se nové věci (pracoval s rozmanitými zdroji, propojoval své vědomosti a dovednosti s životem mimo školu, kriticky přemýšlel), a tím zvyšoval úroveň všech svých klíčových kompetencí a stával se čtenářky, matematicky, digitálně i přírodovědně gramotným. 

 

E = Emoce a Pocity

V odborné literatuře se uvádí, že emoce je stav mysli a slovo pocit má širší významové uplatnění. Pro naše potřeby je však nutné brát oba významy společně a v harmonii. Dnes se stále hlasitěji hovoří o wellbeingu. Wellbeing je tedy kombinací našeho nadšení pro to, co děláme, co nás naplňuje, naší potřeby navazovat kvalitní vztahy, fyzické i psychické kondice a sounáležitosti se společností, ve které žijeme. Proto je velmi důležité dbát na to, aby emoce dětí byly vyvážené, aby se ve školním prostředí cítily bezpečně a mohly naplno rozvíjet svůj potenciál. Chceme emoce dětí ladit pozitivními zážitky (spolupráce, soudržnost, solidarita, třídní pobyty, zážitky, relaxace, povzbuzovat jejich nadání nejen pro školní výsledky, ale nechat je vynikat i jinak atd.). Naučit je schopnostem empatie, ať ve vztahu mezi ním a učitelem nebo žáky samotnými, neboť empatie je důležitým předpokladem pro úspěšnou spolupráci.

S = Sebehodnocení 

Sebehodnocení a hodnocení je v současné době aktuálním pedagogickým problémem. Sebehodnocení často přichází na řadu až po poskytnutí zpětné vazby učitelem nebo žákem. To chceme změnit. Proč? Je důležité naučit se reflektovat a hodnotit sami sebe. Pokud si neumíme sami alespoň trochu zodpovědět otázku: „ Jak na tom teď jsem?“, těžko se nám plánuje jak postupovat dál. Učitel je k dispozici jen v malém množství životních situací, do kterých se žák dostane. Pokud přijímáme hodnocení ostatních bez toho, aniž bychom si o sobě mysleli něco sami, vystavujeme se rizikům manipulace, zranění a vytvoření identity, která víc odpovídá představám ostatních, než-li skutečnosti. Chceme, aby každý žák a dítě v naší škole se naučil adekvátně sebehodnotit, a tím sledovat pokrok na jeho vlastní vzdělávací cestě, neboť sebehodnocení dětí a žáků je důležitou dovedností, která má přímý vliv na sebepojetí a sebevědomí žáka i na jeho sociální dovednosti, asertivitu. 

T = Tolerance a Respekt 

Moderní společnost potřebuje poměrně velkou míru tolerance nejen mezi členy, ale také vůči lidem značně odlišným, příchozím. Znamená schopnost nebo možnost člověka nebo společnosti žít vedle lidí s jinými názory, postoji a přesvědčeními. Respekt předpokládá, že člověk si nedovolí uškodit jinému člověku ani fyzicky, ani psychicky. Být tolerantním znamená respektovat individualitu každého jedince. Chceme, aby každý člověk naší školy byl respektován, aby se s respektem a tolerancí choval nejen k ostatním, ale také k přírodě a společnosti, ve které žije. Chceme rozvíjet rozmanitými prostředky všechny žáky, i ty nadané, a žákům s výukovými obtížemi poskytnout dostatek času a ukázat jim správnou cestu k získání základů vzdělání.

 

A = Aktivita

Aktivita je určitým výrazem svobody, za niž v důsledku neseme odpovědnost. Být odpovědným, znamená i umět reagovat na vnější podněty. K čemu nám budou  „našprtané poučky“, když ani jednu z nich nedokážeme využít v praxi? K čemu jsou nám vypočítané sloupce příkladů, když si nedokážeme vypočítat, zda jsme schopni půjčku splatit? Nechceme snižovat důležitost pamětného učení, ale je důležité vést děti k přemýšlení nad problémy, nenechat se odradit neúspěchem, nacházet různé způsoby řešení. Škola se nesmí stát skanzenem společnosti. Chceme, aby každý žák se učil naplno, s radostí a podle svých možností. Byl za svou práci odpovědný. Chceme, aby se naučil aktivně zapojovat do všech činností, které mu škola nabízí nebo sám navrhne. Jsme součástí obce a chceme se aktivně zapojovat do jejího života.

 

MOTTO ŠKOLY:

„ÚČELEM VZDĚLÁNÍ NENÍ ZAPLNIT MYSL, ALE OTEVŘÍT JI. ČÍM VÍCE POZNATKŮ SI OSVOJÍME, TÍM VÍC SI UVĚDOMÍME, CO JEŠTĚ NEZNÁME.“

KDO JSME?


Jsme neúplná malotřídní základní škola s postupným 1. – 5. ročníkem ve 2 spojených třídách. Škola je otevřená – pro všechny, kteří se chtějí učit spoluprací, jeden od druhého – pro všechny, kteří se chtějí vzdělávat v klidu a bezpečí rodinného prostředí – pro všechny, kteří chtějí dobře zvládnout přestup do škol vyššího stupně a beze strachu vykročit do světa. Podněcujeme aktivitu dětí, vytváříme pozitivní vztah ke vzdělávání, podporujeme zájem, zvídavost a vnitřní motivaci v učení: smysluplnost, kooperaci a možnost výběru. Byli jsme pilotní školou NPI v projektu „Přímá podpora práce učitelů“, a stále s NPI spolupracujeme na dílčích aktivitách. Jsme školou, která je přístupná rodičům i odborné veřejnosti kdykoli, rádi vás přivítáme v našich hodinách. Pracujeme v centrech aktivit, kde žáci sami přichází s řešením a učí se navzájem.

UČÍME TO, CO JE DŮLEŽITÉ PRO ŽIVOT.

 • rozvíjet žáka maximálním způsobem, podle jeho nadání a možností tak, aby každý žák zažil určitý úspěch a ten ho motivoval pro celoživotní učení

 • učit ho správně se sebehodnotit, znát svoji cenu, silná i slabší místa a nacházet cestu ke změně

 • rozvíjet jeho komunikační dovednosti jak v mateřském, tak cizích jazycích

 • učit ho pracovat s různými zdroji tak, aby uměl získávat a zpracovávat podstatné informace již od nejnižšího věku

 • učivo bereme jako prostředek k dosažení toho, aby každý žák byl čtenářsky, matematicky a přírodovědně gramotný

 • přijmout osobní odpovědnost za vzdělávání, nebát se udělat chybu a poučit se z ní

 • rozvíjet digitální gramotnost, umět se bezpečně pohybovat v online světě, kriticky a tvořivě využívat technologie při práci, učení i ve volném čase

 

CHCEME, ABY V NAŠÍ ŠKOLE PŘEVLÁDAL ÚSMĚV. ABY KAŽDÝ, KDO DO NÍ PŘICHÁZÍ, PŘICHÁZEL BEZE STRACHU A RÁD.

 • v malém kolektivu a spojených ročnících, při skupinové práci předcházet různým formám šikany

 • jasně formulovat naše očekávání

 • hodnotit podle předem známých kritérií a ve známém čase

CO SE NÁM DAŘÍ 

 • hodně času trávit i mimo školu

 • rekonstruovat školu a výrazně měnit esteticky její vnitřní i venkovní podobu 

 • získávat značné finanční prostředky z grantových programů přes vytvořené projekty

 • vybavovat školu těmi nejmodernějšími pomůckami, technikou, knihami 

 • výuku v každém ročníku obohacovat o žákovské projekty, které mimo jiné učí žáky zajímavým způsobem se prezentovat na veřejnosti
   

PLÁNUJEME 

 • výstavbu venkovní učebny, která bude sloužit i pro výuku pěstitelských prací

 • rekonstrukci školní zahrady – mateřské školy, aby zde vznikl nejen relaxační, ale i výukový prostor

PROČ SI VYBRAT NAŠI ŠKOLU?

CO NABÍZÍME?

1. SMYSLUPLNOU VÝUKU spojenou co nejvíce s reálným životem, založenou ve všech předmětech na moderních pomůckách a metodách, na projektovém vyučování, při kterých je maximálně aktivní žák. Důraz také klademe na výuku cizích jazyků (i s rodilým mluvčím) od prvního ročníku a na rozvoj gramotností.

 

Proč jdeme touto cestou?
Žáky nudí běžná výuka jen s učebnicí, pracovním sešitem, založená převážně na psaní. Chceme je naučit od nejnižších ročníků vyhledávat informace, pracovat při výuce s počítači, interaktivní tabulí, encyklopediemi, mít možnost výběru z mnoha těch nejlepších pomůcek a být odpovědný za své výsledky i za výsledky celého týmu či skupiny. Svoji práci se učí žáci prezentovat před ostatními nebo i na veřejnosti. Jazykovou gramotnost považujeme u dnešních žáků za nezbytnou nutnost a prioritu.
 

2. Nedílnou součástí školního života je výuka a hodnocení životních dovedností žáka jako je odpovědnost, spolupráce, plánování si práce, komunikace, respektování druhého atd. a také VYTVÁŘENÍ KVALITNÍCH VZTAHŮ mezi žáky, ale i žáky a učiteli a jinými lidmi. 

 

Proč jdeme touto cestou?
Chceme zlepšit chování žáků k sobě vzájemně, ale i k jiným lidem. Vést je k dodržování pravidel, které si sami ve třídě vytvořili. Učit je pojmy respekt, úcta, odpovědnost, tolerance, nést důsledky svého chování, řešit problémy, komunikovat. Kdo má tyto věci dítě naučit? Hlavní zátěž je na rodičích, ale protože si uvědomujeme, že výchova nové generace je velmi těžký úkol, chceme rodinu podpořit.
 

3. VŠEM DĚTEM nabízíme individuální stavbu hodiny i přípravu k soutěžím, olympiádám.
 

Proč jdeme touto cestou?
Jen zažití úspěchu, využití všech žákových schopností, plánování si učení a znalost svých nedostatků vede k maximálnímu možnému rozvoji žáka a vztahu ke vzdělávání se. To platí o nadání v mnoha směrech, tedy nejenom naukových předmětech, ale i uměleckých a rukodělných činností. Důraz klademe na individualizaci výuky a práci s diagnostickým portfoliem.

4. Vytvořením vlastní strategie práce s žáky s potřebou podpůrných opatření umožňujeme zažít úspěch i dětem se SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. Výsledky žáků stále sledujeme a dbáme o to, aby dosahovali maximálního učebního pokroku.

 

Proč jdeme touto cestou?
Jak si vybudovat u dětí respekt, když já sám ho k nim nemám? Pracovníci školy přistupují ke každému žákovi s respektem a úctou, vytvářejí pro každého žáka rovné příležitosti k jeho zapojení do kolektivu ostatních žáků. Přizpůsobujeme prostředí třídy a učební aktivity v tom směru, aby se na většině z nich mohli podílet i žáci s potřebou podpůrných opatření. Učitelé oceňují rozmanitost ve školním společenství a pracují s ní jako s důležitým východiskem při plánování a realizaci vzdělávání žáků. 

5. ROZVOJ ESTETICKÉHO VNÍMÁNÍ. 

V tomto směru je našim cílem zvýšit žákovské vnímání světa, jeho krásy. Budova školy je starší budova s prostorem pro vystavování žákovských výtvarných prací, velmi pěkně v současné době rekonstruovaná.

 

Proč jdeme touto cestou?
Učíme žáky vnímat krásu, estetické prostředí a také se v něm chovat. Učíme je, že umění člověka inspiruje, uvolňuje a obohacuje. Umění tedy formuje žákovu osobnost a vyvažuje naukové a technické předměty.

 

bottom of page